Privacy Policy

Privacy Policy

Algemeen

ODAS vzw, met zetel te 8000 Brugge, Dreef Ter Panne 14, neemt jouw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om jouw privacy te beschermen.

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens van natuurlijke personen die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.
Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten, professionele partners en elkeen die in contact komt met ODAS vzw.
Dit privacybeleid is eveneens van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze kantoren, contactpunten, websites, meedoet aan een marktonderzoek, survey, wedstrijd, actie of event, indien je contact hebt met onze verkoop-, promotie-, en/of andere medewerkers of op enige andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Ook de persoonsgegevens van prospecten/geïnteresseerden worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

 

2. Wat betekent 'verwerking van gegevens' en wie is daarvoor verantwoordelijk?

A. Definitie

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 van dit privacybeleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere – al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés – hetverzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

B. Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van diensten van derden

Algemeen

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens indien u wenst gebruik te maken van deze links.
Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, You Tube, Instagram en/of eventuele links naar social media
Onze site bevat links naar sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze links worden beheerd door de sociale netwerken zelf. Bijgevolg hebben wij geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met die links maken. Lees daarom aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens indien u wenst gebruik te maken van deze links.
Welke persoonsgegevens verwerken we?

A. De persoonsgegevens die je met ons deelt

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk (bijvoorbeeld door je via de website in te schrijven op onze nieuwsbrief of ander formulieren op onze website, beurzen of events invult, je een e-mail stuurt, etc.) of mondeling (wanneer je bijvoorbeeld een afspraak hebt met één van onze medewerkers).

B. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden

We kunnen een deel van de gegevens verkrijgen via bedrijven die uw gegevens aanvullen met informatie die ze ons mogen doorgeven. In dit geval laten wij jou steeds weten dat wij jouw gegevens via dergelijke bedrijven hebben verkregen en geven we jou steeds de mogelijkheid om aan te geven of u al dan niet nog wenst gecontacteerd te worden.

C. Categorieën persoonsgegevens

We onderscheiden verschillende categorieën van persoonsgegevens, die met elkaar kunnen gecombineerd worden:​

 • Gebruikersg​egevens: hiermee kunnen we je identificeren of contact met je opnemen (bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer, je taalvoorkeur, je geboortedatum, je burgerlijke staat, , je e-mailadres, je deelname aan onze acties, je gebruik van onze website etc.);
 • Verkeersgegevens: deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie vlot te laten verlopen, zoals uw IP-adres;
 • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we uw locatie vaststellen. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten af te stemmen op uw behoeften;

Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?

A. Algemeen

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • In het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van overeenkomsten;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

​Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

B. Onze concrete verwerkingsactiviteiten

Wij verzamelen persoonsgegevens voor volgende concrete doeleinden:

 • Om aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen
  Als je onze websites bezoekt en/of contact heeft met onze medewerkers om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Alle informatie die wij in deze precontractuele fase over jou ontvangen, gebruiken we om jou van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die jij aangeeft. Als je je hebt ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, is afmelding hiervoor op ieder moment mogelijk. Afmelden is mogelijk middels de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om met ons een overeenkomst te sluiten, zullen wij jou, voor het beheer van deze contractuele relatie, om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat, e-mail, etc.

 

 • Om u de beste service aan te bieden
  We houden je gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren.

 

 • Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten
  We kunnen jouw gegevens gebruiken om je te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, evenementen, vacatures en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over jou op te maken zodat we jou kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor jou interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen. We gebruiken jouw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor je intekent. Je zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als je hiervoor jouw toestemming hebt gegeven, voor zover die vereist is. We kunnen ook je surf- en leesgedrag analyseren en content maken voor onze websites of nieuwsbrieven die bij je wensen past. Dit doen we door jouw bezoeken te registreren, met de activiteiten die er plaatsvinden. Denk aan het bekijken van pagina's of op links klikken. Zo kunnen we jou ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die je zoekt.

 

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  In een aantal gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.

Hoe beveiligen we jullie persoonsgegevens

ODAS vzw streeft ernaar je persoonsgegevens en privacy maximaal te beschermen, dit door middel van organisatorische en technische maatregelen.

Onze medewerkers worden intern opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke informatie. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot jouw persoonsgegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang verleend tot jouw persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Hoe kan ik ODAS vzw contacteren?

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met ODAS vzw via privacy@odas.be.

Aanpassingen aan ons privacybeleid

We kunnen op elk moment onze Privacybeleid aanpassen en stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website www.odas.be. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke producten en diensten voorrang op dit privacybeleid.

De toezichthoudende autoriteit

Mochten uw klachten kenbaar gemaakt via privacy@odas.be niet kunnen worden opgelost, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / www.privacycommission.be).